Ellencentret, #intedinhora och Child10 har tillsammans genomfört en kartläggning över vilket stöd som finns tillgängligt för barn, unga och vuxna med erfarenhet av prostitution, människohandel för sexuella ändamål och annan kommersiell sexuell exploatering. I kartläggningen har vi ställt frågor till både målgruppen som utsatts/utsätts och de verksamheter och insatser som de kommit i kontakt med för stöd. Kartläggningen visar att det finns enorma brister.

Vi vet att det här är ett könat brott med nästan uteslutande manliga förövare — och av de utsatta som svarade var över 90% kvinnor och flickor. Rapporten visar att mer än varannan utsatt inte fått professionell hjälp med att bearbeta sina upplevelser. Färre än en av fyra har helt vågat berätta om sin utsatthet för sina vårdkontakter. När det kommer till personer under 18 år upplevde tre av fyra att stödet de fick var dåligt eller mycket dåligt och endast 12% svarade att de blivit bemötta som brottsoffer. 

Det duger inte. 

Så länge samhället inte lyckas förebygga och förhindra sexköp är vi skyldiga att erbjuda fungerande och lättillgängligt stöd och skydd åt de som blir utsatta. Ingen ska behöva lida ytterligare för att vi inte klarar av att stoppa mäns och killars efterfrågan på kvinnor och barn.Verkligheten för de utsatta får inte fortsätta se ut så här.

För att veta hur verkligheten ser ut och vilka resurser som krävs – behöver vi veta omfattningen och vilka som utsätts. Tillsätt en nationell kartläggning som innefattar både den inhemska samt transnationella kommersiella sexuella exploateringen.

Färre än 3 av 10 utsatta som besvarade enkäten upplevde att de blev bemötta som brottsoffer. Samtidigt visar forskning att mellan 60-80% av personer i prostitution blir utsatta för fysiska, verbala och sexuella övergrepp, och att dödligheten är 10-40 gånger högre för den här gruppen än för genomsnittet. Många av de som befinner sig i prostitution är pressade av en ekonomisk svår situation och utsätts av sexköpande män i väldigt tidig ålder — inte sällan som barn. Idag är köp av sexuell tjänst ett brott mot staten, inte ett brott mot person. Därför kräver vi att personer som utsätts i prostitution, människohandel och annan kommersiell sexuell exploatering ska ses som offer för våld och därmed ska få brottsofferstatus. Det behövs även kompetenshöjande insatser inom de yrkesgrupper som möter utsatta, för att alla utsatta  ska ses som och få stöd utifrån att de är brottsoffer.

Majoriteten av sexhandeln sker på nätet. Idag finns det en del uppsökande verksamhet på sidor som riktar in sig på specifikt prostitution, men barn och unga utsätts ofta även på helt andra plattformar. Det behöver tillsättas mer resurser till uppsökande verksamhet på platser där barn och unga utsätts, speciellt på nätet. När barnen väl fångas upp måste det finnas direkt adekvat stöd som de kan slussas vidare till.

Alla utsatta behöver få veta hur och var de kan få hjälp — och de måste erbjudas direkt stöd. Behandlingen måste ha den längd som behövs, vara anpassad för alla åldrar och vara anpassad efter komplex problematik (tex. missbruk, ätstörning, självskadebeteende). Stödet måste vara likvärdigt i hela landet. Varje kommun behöver ha ett tydligt ansvar samtidigt som det råder nationella, allomfattande insatser som ansvarar för stödet. Detta kräver en tydligare vårdkedja och nationell samordning.

Det övergripande arbetet mot prostitution och människohandel måste ha ett tydligt integrerat barnrättsperspektiv. Vår kartläggning visade att 80% av alla som sökte stöd innan de var 18 år var mycket missnöjda eller missnöjda. Det handlar både om att stärka kunskapen om utsatthet för kommersiella sexuella övergrepp hos dem som möter barn (t.ex. elevhälsa, ungdomsmottagning, socialtjänst, BUP etc) men också om att stärka kunskapen om barnets rättigheter bland dem som generellt möter utsatta för sexualbrott.

BRÅ har fått i uppdrag att följa upp tillämpningen av sexköpsbrott vilket ska redovisas i april 2022. Men behovet att omgående förbättra stödet till de utsatta kan inte vänta.

Vi kräver att beslutsfattare avger följande nyårslöfte:

Jag lovar att göra mitt yttersta för att det ska finnas ett fungerande och lättillgängligt stöd och skydd åt de som blir utsatta i prostitution, människohandel för sexuella ändamål eller annan form av kommersiell sexuell exploatering.

1. Ladda ner och läs rapporten

Ladda ner

2. Skicka rapporten till personer som du tycker borde läsa om de utsattas verklighet

Det kan till exempel vara lokalpolitiker, elevhälsan på din egen eller dina barns skola, socialtjänsten i din kommun.

Skicka mail

3. Ladda ner mediakit och sprid på sociala medier

Ladda ner