Rapporten bygger på två kartläggningar: en som undersöker målgruppen som utsätts/utsatts för prostitution, människohandel för sexuella ändamål eller annan form av kommersiell sexuell exploatering, och en som undersöker de verksamheter och insatser som finns för att stödja och hjälpa denna grupp.

Undersökningen i målgruppen är genomförd av Child10, Ellencentret och #intedinhora som en webbenkät under september och oktober 2020. Enkäten låg ute i 2 veckor och vi fick in 228 svarande från över 50 orter i Sverige. Spridning skedde, förutom genom våra egna kanaler, även genom stödverksamheternas kanaler och genom privatpersoner.

Den andra enkäten togs fram av Child10, #intedinhora  och Ellencentret tillsammans med Applied Value och riktade sig till personer som arbetar i någon form av stödverksamhet för personer som utsatts för kommersiell sexuell exploatering. Under september och oktober genomfördes undersökningen i två delar: en webbenkät som besvarades av 115 personer och djupintervjuer med 16 personer, som genomfördes i syfte att ge en kompletterande bild. Rekryteringen gjordes genom mejlutskick till myndigheter och organisationer i offentlig sektor och inom civilsamhället — däribland ungdomsmottagningar, socialtjänst, kvinno-, tjej- och ungdomsjourer och övriga statliga stödinsatser samt civilsamhällesaktörer som möter målgruppen.

Läs mer om hur kartläggningen gick tillväga i rapporten.

Ladda ner hela rapportenLadda ner en one pager av rapporten